Fundatia Politehnica Timisoara

Cum devin membru?

În cadrul Fundaţiei, activează, – alături de membrul fondator – membri acceptaţi în fundaţie de către Consiliul Director, dintre membrii comunităţii Universităţii „Politehnica” sau absolvenţi acesteia, ori care au relaţii de colaborare cu aceasta.

În afara membrului fondator, Fundaţia Politehnica are trei categorii de membri:

– membri activi

– membri susţinători

– membri de onoare

Calitatea de membru

Poate avea calitatea de membru activ/membru susţinător, orice persoană fizică sau juridică, dintre membrii comunităţii Universităţii „Politehnica” sau absolvenţi acesteia, ori care are relaţii de colaborare cu aceasta şi care acceptă şi respectă statutul Fundatiei.

Membru activ al fundaţiei este acea persoană care îşi exprimă disponibilitatea de a sprijini activitatea organizaţiei şi de a se implica activ în acţiunile desfăşurate de acestea .

Membru susţinător este acea persoană care îşi exprimă disponibilitatea de a sprijini acţiunile fundaţiei .

Obţinerea calităţii de membru activ /membru susţinător se face pe baza unei cereri de adeziune adresată în scris.

Calitatea devine activă în momentul aprobării cererii de adeziune de către Consiliul de Conducere şi se va dovedi cu o legitimaţie emisă de Fundaţie şi vizată anual.

Drepturile membrilor activi ai Fundaţiei:

– să ia parte la toate activităţile acesteia şi să facă propuneri Consiliului Director;

– să aibă acces la informaţiile deţinute de Fundaţie;

– să folosească, în limitele fixate de lege, Statut şi Regulament, resursele şi dotările Fundaţiei;

– să fie înscrişi pe lista de discuţii a Fundaţiei;

– să propună şi să fie aleşi în organismele de conducere şi executive ale Fundaţiei;

– să beneficieze de facilităţi legale la activităţile organizate de Fundaţie în ţară sau străinătate;

– să propună activităţile şi manifestările pe care le crede de cuviinţă pentru creşterea eficienţei Fundaţiei.

Drepturile membrilor susţinători ai Fundaţiei:

– să ia parte la toate activităţile acesteia;

– să aibă acces la informaţiile deţinute de Fundaţie;

– să beneficieze de facilităţi legale la activităţile organizate de Fundaţie în ţară sau străinătate;

– să propună activităţile şi manifestările pe care le crede de cuviinţă pentru creşterea eficienţei Fundaţiei.

– să propună şi să fie aleşi în organismele consultative ale Fundaţiei.

Îndatoririle membrilor Fundaţiei

– să respecte statutul Fundaţiei;

– să se implice efectiv în activităţile Fundaţiei corespunzător calităţii de membru obţinută;

– să reprezinte cu onoare Fundaţia la toate manifestările la care participa în ţara sau în străinătate;

– să respecte hotărârile organelor de conducere ale Fundaţiei în litera şi spiritul acesteia;

– să cultive şi să dezvolte apropierea dintre membrii Fundaţiei şi a comunităţii universităţii „Politehnica” din Timişoara şi membrii altor fundaţii din ţară şi din străinătate;

– să nu folosească numele şi prestigiul Fundaţiei şi a Universităţii „Politehnica” din Timişoara în scopuri personale sau în activităţile care ar dăuna acesteia;

Membri de onoare

Sunt aleşi de către Membrul fondator la propunerea Consiliului Director dintre personalităţile culturale, ştiinţifice sau de altă natură precum şi alte persoane fizice şi juridice care pot aduce o contribuţie deosebită la desfăşurarea activităţii Fundaţiei.

Membrii Consiliului Director, ai Comisiei de cenzori, sunt de drept membri activi ai Fundaţiei. Nerespectarea prevederilor statutului atrage după sine pierderea calităţii de membru al Fundaţiei.

Calitatea de membru poate înceta în următoarele cazuri :

– prin retragere, la cerere;

– prin excludere, dacă membrul a adus prejudicii Fundaţiei sau imaginii acesteia, sau s-a angajat în activităţi opuse scopurilor Fundaţiei, ori a încălcat Statutul ori Regulamentul sau a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Calitatea de membru se pierde în urma Hotărârii membrului fondator, după avizul Consiliului Director.

Cotizaţia de membru  activ/sustinător  este de 10 lei /lună pentru persoane fizice şi 1000 lei / luna pentru  persoane juridice